EN

Hezhou Xixi hot spring resort, reception

Hezhou Xixi hot spring resort, reception
Project name: Hezhou Xixi hot spring resort, reception
Location: Babu district, Hezhou,Guangxi Zhuang Autonomous Region, southern China
Turnstile type: Speed gate
Installed by: July 10, 2016